Jak realizujemy nasze cele?

W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać finansowo i organizacyjnie działalność innych instytucji, organizacji i osób. Fundacja może także nabywać członkostwo oraz przyjmować inne formy uczestnictwa w organizacjach krajowych i zagranicznych, których misja jest zgodna z misją i celami Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw, zgodnych z celami Fundacji;
2. organizację i finansowanie kosztów studiów, stażów, praktyk oraz stypendiów dla uczniów, studentów i absolwentów szkół średnich i wyższych;
3. udział w targach i wystawach gospodarczych i wspieranie działań przy ich organizowaniu;
4. organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji oraz wsparcia doradczego;
5. organizowanie koncertów, występów, wystaw oraz zbiórek pieniężnych w zakresie realizacji celów statutowych;
6. wspieranie działalności naukowej, badawczej, oświatowej, kulturowej oraz wydawniczej;
7. pozyskiwanie wsparcia dla celów Fundacji przez sponsorów krajowych i zagranicznych;
8. wymianę doświadczeń i współdziałanie z instytucjami mającymi podobne cele;
9. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanych z celami Fundacji;
10. zbieranie funduszy na leczenie, rehabilitację osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Cele Fundacji i ich realizacja

Celami fundacji Vita Et Natura są:

1. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

2. promocja przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;

3. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

4. edukacja w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w ekologii;

5. działalność na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych;

6. działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

7. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

9. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

10. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

11. działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;

12. działalność na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych;

13. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

14. promocja i organizacja wolontariatu;

15. szerzenie wiedzy ekonomicznej i prawnej;

16. ochrona i promocja zdrowia;

17. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

18. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

19. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

20. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

21. organizowanie i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży;

22. wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

23. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

24. wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

25. wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;

26. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

27. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

28. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

29. działalność charytatywna;

30. pomoc w zdobywaniu kwalifikacji niezbędnych do objęcia odpowiedzialnych stanowisk.

Statut Fundacji Vita Et Natura

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem naszej Fundacji. Na początek zapoznaj się z celami naszej Fundacji i sprawdź czy jesteśmy właściwą organizacją, która może Ci pomóc. Wszelkie pytania możesz kierować na adres mailowy biuro@vitaetnatura.pl lub telefonicznie pod numer 733 33 06 86. Korespondencję listowną prosimy kierować na adres: Fundacja Vita et Natura ul. Ceglana 5, 89-240 Kcynia. Jeżeli chcesz wesprzeć Fundację finansowo, może wykonać przelew na podany numer rachunku: BGZ BNP Paribas 16 1600 1462 1839 3895 6000 0001.