Cele Fundacji i ich realizacja

Celami fundacji Vita Et Natura są:

1. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

2. promocja przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;

3. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

4. edukacja w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w ekologii;

5. działalność na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych;

6. działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

7. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

9. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

10. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

11. działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;

12. działalność na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych;

13. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

14. promocja i organizacja wolontariatu;

15. szerzenie wiedzy ekonomicznej i prawnej;

16. ochrona i promocja zdrowia;

17. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

18. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

19. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

20. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

21. organizowanie i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży;

22. wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

23. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

24. wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

25. wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;

26. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

27. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

28. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

29. działalność charytatywna;

30. pomoc w zdobywaniu kwalifikacji niezbędnych do objęcia odpowiedzialnych stanowisk.