Jak realizujemy nasze cele?

W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać finansowo i organizacyjnie działalność innych instytucji, organizacji i osób. Fundacja może także nabywać członkostwo oraz przyjmować inne formy uczestnictwa w organizacjach krajowych i zagranicznych, których misja jest zgodna z misją i celami Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw, zgodnych z celami Fundacji;
2. organizację i finansowanie kosztów studiów, stażów, praktyk oraz stypendiów dla uczniów, studentów i absolwentów szkół średnich i wyższych;
3. udział w targach i wystawach gospodarczych i wspieranie działań przy ich organizowaniu;
4. organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji oraz wsparcia doradczego;
5. organizowanie koncertów, występów, wystaw oraz zbiórek pieniężnych w zakresie realizacji celów statutowych;
6. wspieranie działalności naukowej, badawczej, oświatowej, kulturowej oraz wydawniczej;
7. pozyskiwanie wsparcia dla celów Fundacji przez sponsorów krajowych i zagranicznych;
8. wymianę doświadczeń i współdziałanie z instytucjami mającymi podobne cele;
9. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanych z celami Fundacji;
10. zbieranie funduszy na leczenie, rehabilitację osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.