TEKST JEDNOLITY STATUTU NA DZIEŃ 12 WRZEŚNIA 2018 R.

STATUT FUNDACJI VITA ET NATURA

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Vita et Natura, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Ryszarda Morzyńskiego, zwanego dalej fundatorem, działa na podstawie polskiego prawa oraz niniejszego statutu.

Fundacja została powołana na podstawie oświadczenia woli o powołaniu fundacji, które zostało objęte aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mateusza Błażyńskiego w Inowrocławiu w dniu 16.12.2015 r. (Repertorium A numer 4475/2015)

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Kcynia (gmina Kcynia, powiat Nakło nad Notecią, województwo kujawsko-pomorskie).

2. Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.

3. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5.

1. Fundacja może tworzyć placówki terenowe, oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji.

4. Fundacja może zakładać spółdzielnie socjalne na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

§ 6.

Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją jest minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

§ 7.

Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji.

§ 8.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji

II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 9.

Celami fundacji są:

1. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

2. promocja przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;

3. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

4. edukacja w zakresie  ekologii;

5. działalność na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych;

6. działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

7. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
9. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

10. działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;

11. działalność na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych;

12. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
13. promocja i organizacja wolontariatu;
14. ochrona i promocja zdrowia;

15. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
16. działalność na rzecz zachowania, ochrony i odbudowy środowiska naturalnego i jego zasobów;

17. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
18. organizowanie i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży;
19. wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
20. wspieranie i upowszechnianie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
21. wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
22. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23. działalność charytatywna.

§10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw, zgodnych z celami Fundacji;
2. organizację i finansowanie kosztów studiów, stażów, praktyk oraz stypendiów dla uczniów, studentów i absolwentów szkół średnich i wyższych;
3. udział w targach i wystawach gospodarczych i wspieranie działań przy ich organizowaniu;
4. organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji oraz wsparcia doradczego;
5. organizowanie koncertów, występów, wystaw oraz zbiórek pieniężnych w zakresie realizacji celów statutowych;
6. wspieranie działalności naukowej, badawczej, oświatowej, kulturowej oraz wydawniczej;
7. pozyskiwanie wsparcia dla celów Fundacji przez sponsorów krajowych i zagranicznych;
8. wymianę doświadczeń i współdziałanie z instytucjami mającymi podobne cele;
9. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanych z celami Fundacji;
10. zbieranie funduszy na leczenie, rehabilitację osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

§ 11.

1. Cele Fundacji realizowane są poprzez nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego.

2. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać finansowo i organizacyjnie działalność innych instytucji, organizacji i osób. Fundacja może także nabywać członkostwo oraz przyjmować inne formy uczestnictwa w organizacjach krajowych i zagranicznych, których misja jest zgodna z misją i celami Fundacji.

III. Majątek Fundacji

§ 12.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 ( jeden tysiąc ) złotych, co stanowi wkład pieniężny fundatora.
2. Wartość majątku przeznaczonego na działalność gospodarczą wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych. Zgodnie z (art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach).

§ 13.

Przychody Fundacji mogą pochodzić z:

1. środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatora oraz przez osoby trzecie fizyczne i prawne,

2. grantów naukowych i innych podobnych funduszy,

3. funduszy publicznych – państwowych, samorządowych, europejskich oraz środków z programów i organizacji międzynarodowych,

4. darowizn, spadków, zapisów,

5. umów sponsoringowych,

6. grantów,

7. dotacji i subwencji osób prawnych,

8. dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,

9. dywidend i zysków z akcji i udziałów,

10. odsetek bankowych

11. dochodów z działalności gospodarczej

12. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,

13. wpływy z innych źródeł,

§ 14.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte do realizacji wszystkich zadań Fundacji, o których mowa w § 9, chyba, że ofiarodawcy postanowili inaczej.
2. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych, a także w spółkach kapitałowych i w papierach wartościowych.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa wyłącznie Fundator.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Fundacja może posiadać również rachunki bankowe oraz majątek zagranicą.

6. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

7. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj, nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

IV. Władze Fundacji

§ 15.

1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji.

2. Zarząd fundacji składa się z 2 do 5 osób powoływanych przez Fundatora.

3. Powołanie Zarządu następuje na czas nieoznaczony.

4. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa oraz od jednego do czterech członków zarządu.

Zarząd może powołać ze swego grona wiceprezesa oraz skarbnika.

5. Fundator może zasiadać w Zarządzie Fundacji.

6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani w każdym czasie przez Fundatora w drodze uchwały.

7. Członkowie Zarządu mogą być związani stosunkiem pracy z Fundacją, a także innymi umowami cywilno-prawnymi związanymi ze świadczeniem usług lub pracy na rzecz Fundacji.

8.Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.

9. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu – konieczne jest

poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

10. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

11. Zarząd co roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorowi.

12. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

13. Fundacja opiera się o demokratyczne zasady zarządzania poprzez partycypację wszystkich pracowników w codzienną działalność organizacji.

§16.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b. realizacja celów statutowych Fundacji,

c. uchwalanie regulaminów,

d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

e. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

f. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,

g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

h. zmiana statutu Fundacji,

i. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

j. nadzór nad działalnością Fundacji.

§17.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Członek taki ma obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem jako całością.

V.  Działalność gospodarcza Fundacji

§ 18.

W celu uzyskania środków niezbędnych do realizacji celów statutowych, Fundacja może prowadzić w kraju lub za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

47.74.Z   Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.73.Z   Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z  Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29.Z   Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z   Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

46.37.Z   Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

47.91.Z   Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

46.38.Z   Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

46.39.Z   Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

10.89.Z   Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z   Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

46.46.Z   Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

10.71.Z   Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

85.60.Z   Działalność wspomagająca edukację

90.01.Z   Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

85.59.B   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

74.20.Z   Działalność fotograficzna

18.12.Z   Pozostałe drukowanie

47.99.Z   Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

52.10.B   Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

82.92.Z   Działalność związana z pakowaniem

10.61.Z   Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

24.42.B   Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

32.99.Z   Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

56.30.Z   Przygotowywanie i podawanie napojów

56.29.Z   Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

43.39.Z   Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.34.Z   Malowanie i szklenie

96.09.Z   Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

17.29.Z   Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

68.10.Z   Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.31.Z   Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

78.10.Z   Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

74.90.Z   Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 19.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
2. Działalnością gospodarczą, prowadzoną bezpośrednio przez Fundację, kieruje Zarząd Fundacji.
3.Wydzielonymi zakładami mogą kierować kierownicy powoływani przez Zarząd.
4. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, uchwalone przez Zarząd Fundacji.

§ 20.

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

VI. Zmiana statutu

§ 21.

1. Uprawnionym do pojęcia uchwały w przedmiocie zmian statutu fundacji jest Zarząd Fundacji.

2. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

3. Zmiana statutu może dotyczyć także istotnych zmian celu Fundacji.

VII. Postanowienia końcowe

§ 22.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2 Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

3. Decyzja o likwidacji Fundacji podejmowana jest przez Fundatora..

4. Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom lub osobom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 23.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.